top of page
לוגו לבן.png

וַיְהִי, אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כֶּרֶם הָיָה לְנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי, אֲשֶׁר בְּיִזְרְעֶאל--אֵצֶל הֵיכַל אַחְאָב, מֶלֶךְ שֹׁמְרוֹן"            מלכים א' פרק כא"

חיפוש

פיצוי על תפיסה צבאית? בואו נראה איך זה נראה


אחד התנאים לכשרותה של תפיסה צבאית הוא תשלום דמי שימוש שנתיים בעבור הנכסים שהשימוש בהם מופקע מבעליהם ופיצויים על נזקי תכסית שנגרמים בעקבות התפיסה. נצטט מתוך הדברים שנכתבו בעניין זה באתר הפרקליטות הצבאית:

"מכוח הסיפא של תקנה 52 שצוינה לעיל, הכירה הפסיקה הישראלית בזכותם של בעלי מקרקעין שנתפסו לצרכים צבאיים באיו"ש לקבל דמי שימוש עיתיים כפיצוי בגין התפיסה, הן בגין השימוש במקרקעין והן בגין הנזקים שאירעו למקרקעין, עקב התפיסה [...] דמי השימוש המשולמים בגין תפיסת מקרקעין מוערכים בהיקש מאופן קביעת שיעור הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין בישראל."

כדי לקבל דמי שימוש בעלי הקרקע צריכים להגיש בקשה רשמית למנהל האזרחי ולאחר מכן במשרד הביטחון נבדקות זכויות הבעלות על הקרקע ונקבעת השומה, ועל פיהן נקבעים דמי השימוש שיועברו לבעלי הקרקע. נכון להיום אין בידינו מידע באשר למספרם של בעלי הקרקעות שפנו כדי לקבל דמי שימוש, ולא על חלקם היחסי מתוך כלל הפונים הפוטנציאליים, אבל על סמך מידע שהעביר לנו משרד הביטחון נוצר הרושם שיש התובעים דמי שימוש, אך מספרם זניח לעומת מספר הפונים הפוטנציאליים. בשנים 2009–2016 נרשמו כ-1,300 פניות של בעלי אדמות, ומתוכן 1,102 פניות אושרו. מאחר שהשטח הפרטי שישראל תפסה עד היום הוא כ-75,500 דונם, אין ספק שבעלי האדמות – הפונים הפוטנציאליים – הם אלפים רבים, ואולי אף עשרות אלפים. סביר להניח כי הפער הגדול מאוד בין מספר הפניות בפועל לבין מספר הפונים הפוטנציאליים קשור לטאבו החברתי בקרב הפלסטינים על קבלת דמי שימוש ופיצויים מישראל, כדי שלא להיראות כמכירים במשתמע בזכותה של ישראל להפקיע שטחים בגדה המערבית.

עוד עולה מנתוני משרד הביטחון כי הסכום הכולל שהמדינה שילמה בעבור השימוש בשטחים אלו בשבע שנים אלו הוא כ-19.5 מיליון ש"ח, דהיינו קצת פחות מ-2.8 מיליון ש"ח בשנה. אם מחלקים סכום זה לכלל השטחים הפרטיים שישראל תפסה עד היום (כ-75,500 דונם) מתברר שהסכום שמדינת ישראל משלמת בממוצע הוא כ-37 ש"ח לדונם לשנה. ברי כי אין כל אפשרות לגזור מנתון זה את הסכום שמדינת ישראל משלמת בעבור דונם, מאחר שאיננו יודעים מהו השטח הכולל שבגינו פנו בעלי אדמות לקבל דמי שימוש. עם זאת, על סמך נתונים אלו אפשר ללמוד דברים אחדים:

1. הפיצוי שישראל משלמת בעבור תפיסת הקרקעות בגדה המערבית הוא סכום זעום בהתחשב בגודל השטחים התפוסים ובערכם. 2. הנזק הכלכלי המצטבר שנגרם לציבור הפלסטיני שזכות השימוש באדמותיו הופקעה גדול לאין ערוך מהפיצויים שמועברים אליו מדי שנה. 3. כשליש מדמי השימוש שהעבירה ישראל בשבע השנים האחרונות שולמו לאזרחים ישראלים. נתון זה מלמד כי ישראלים המחזיקים בבעלות על קרקע בגדה המערבית (וככל הידוע לנו מדובר בשטחים מצומצמים מאוד בהשוואה לשטחים הנמצאים בבעלות פלסטינים) אינם נרתעים מלתבוע דמי שימוש מהמדינה במקרים שנכסיהם נתפסים.


bottom of page